TILSYN: 
Forældrekredsen vælger i hver klasse 3 forældrerepræsentanter, og forældrerepræsentanterne udgør tilsammen et forældrerepræsentantskab.
Der forefindes vedtægter for forældrerepræsentantskabet.
 
 
§ 3. Børnehaveklassen vælger for en 1-årig periode 3 repræsentanter. Genvalg kan finde sted. 1., 3., og 5. klasse vælger for en toårig periode 3 repræsentanter. Genvalg kan finde sted. 7. klasse vælger for en treårig periode 3 repræsentanter. Genvalg kan finde sted.
 
Valgbarhed som under § 2. Klasserepræsentanterne deltager i alle forældrerepræsentantskabsmøder”
Der forefindes "Vejledning for forældrerepræsentanter". (Forældrerepræsentant - hvad så)
Forældrerepræsentantskabet har sin lovlige hjemmel qua Friskolelovens § 9 stk. 1, idet forældrekredsen har valgt denne struktur m.h.p. udførelsen af det "almindelige tilsyn". I dette forum bidrager forældrekredsen via valgte medlemmer til den dialog mellem skole og hjem, som skal sikre børnene et godt skoleliv.
 
 
”Stk. 1:Tilsynet med en fri grundskoles almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, påhviler forældrene til børn i skolen (forældrekredsen).”
 
Når der holdes forældrerepræsentantskabsmøde i november hvert år, vælges 3 forældre til forretningsudvalget. Dette udvalg holder ca. 3 møder om året med skolens leder, viceinspektør og pædagogiskrådsformand til almen information og planlægning af diverse arrangementer som f.eks. skolefest, dimissionsfest og julecafé. Til hjælp ved disse arrangementer bruges de øvrige klasserepræsentanter.
 Forældrene skal i det hele taget følge med i skolens liv og skal derved føre tilsyn med, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen.
Skolen underlægges i øvrigt offentligt tilsyn (§ 9 stk. 2), som skal vurdere, om undervisningen i dansk, matematik og engelsk står mål med, hvad der kræves i Folkeskolen. Den tilsynsførende giver én gang om året sin erklæring til forældrerepræsentantskabet og skolens bestyrelse.
”Stk. 2. Forældrekredsen enten vælger for højst 4 år en person til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk eller anmoder kommunalbestyrelsen i skolekommunen om at varetage dette tilsyn. Den tilsynsførende må ikke tilhøre forældrekredsen, være medlem af bestyrelsen, være ansat på skolen eller være gift eller nært beslægtet med disse personer. Skolen skal orientere kommunalbestyrelsen og Undervisningsministeriet om, hvem der er valgt til at føre tilsyn.”
Skolens tilsynsførende vælges ved forældrerepræsentantskabsmødet.
Ydermere foregår der det tilsyn, at alle Folkeskolens Afgangsprøver er underlagt ekstern censur.
Ud over den dialog, som føres ved forældrerepræsentantskabsmøderne er det forældrekredsens opgave gennem konsultationerne og forældre­møderne at holde sig orienteret om skolens liv, herunder at spørge ind til forhold, som man måtte have spørgsmål til.
Skulle forældre have ønske om at opleve undervisningen i eget barns klasse, skal dette aftales på forhånd med skolen, hvis ansvar det samtidig er at sikre et uforstyrret undervisningsmiljø.
   
 
Forældrene har ingen beføjelser over for den enkelte lærer.
Har man et problem, skal man spørge ind til det og forsøge at løse det blandt de direkte implicerede parter.
Lykkes dette ikke, skal man henvende sig hos skolelederen, som har den pædagogiske ledelse.
Er man ikke tilfreds med skolelederens behandling af sagen, kan man via skolelederen henvende sig til skolens bestyrelse.
 
 
 
 
 
 
Telefon
Henvendelser til skolen/en lærer sker primært i skoletiden med angivelse af telefonnummer
Læreren afgør selv, om en telefonhenvendelse uden for skoletid bør henvises til et andet tidspunkt, eller om den er så presserende, at læreren skal forholde sig her og nu.
 
 
Meddelelsesbog
Dette er et værktøj til individuel kommunikation mellem skole og hjem.
Skolen/læreren vil i mange tilfælde bruge brevformen.
 
 
Forældremødet
Her kan tages temaer op af interesse for både den enkelte og gruppen  
Møder afholdt uden for skolens regi kan skolen ikke forholde sig til.
 
Forældrerepræsentantskabet
Henvendelser, som er af spørgende/opklarende art over for læreren rettes til den aktuelle lærer og ikke en kollega til læreren.
Henvendelser, som angår/vedrører ledelsen eller en kollega, må læreren ikke forholde sig til. Her skal læreren henvise til kollegaen eller ledelsen.
Henvendelser, hvis indhold rækker ud over det spørgende/opklarende niveau, og hvis indhold mere har karakter af kritik af en lærers embedsførelse, rettes til skolens ledelse. Læreren selv skal afvise en sådan henvendelse.
Her kan tages generelle temaer op af interesse for skolen som helhed
 
 
Forældrerepræsentanten
Denne kan kontaktes i alle forhold vedr. skolen.
Det er forældrerepræsentantens ansvar, at skolen (lærer/ klasselærer/skoleledelsen) bibringes samme informations­niveau som forældrerepræsentanten.